Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Pensioenfondsen dienen een ‘Verklaring’ op te stellen waarin wordt aangegeven of zij al dan niet rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Dit is de zogenaamde Principle Adverse Impact (PAI) statement. Een voorbeeld van een ongunstig effect is bijvoorbeeld een investering in een CO2-intensief bedrijf of in een bedrijf dat door haar activiteiten de biodiversiteit aantast. Pensioenfondsen met minder dan 500 medewerkers, zoals Pensioenfonds TNO, hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde ‘opt-out’-mogelijkheid.

Pensioenfonds TNO maakt hier gebruik van en neemt de belangrijkste ongunstige effecten vooralsnog nog niet mee in beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Het fonds doet dit om de volgende redenen:

  • Pensioenfonds TNO is bezig om een strategische ESG-beleid op te stellen voor de langere termijn. Dit in aanvulling op het meerjaren ESG-beleidsplan dat jaarlijks wordt herijkt en actiepunten beschrijft voor de kortere termijn. De ESG-strategie kan pas bepaald worden als we weten op welke thema’s het pensioenfonds zich wil focussen, daarbij rekening houdend met de voorkeuren van onze deelnemers, sponsor TNO en het bestaande ESG-beleid. Het fonds verwacht in de loop van 2023 hier uitsluitsel over te kunnen geven. Vandaar dat het fonds ‘vooralsnog’ geen rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 4 van de SFDR.
  • Voor de rapportage van de belangrijkste ongunstige effecten, is het pensioenfonds afhankelijk van bedrijfs- en landspecifieke data die onze vermogensbeheerders en onze custodian kunnen leveren. Deze partijen zijn nog bezig om rapportages met voldoende dekking te realiseren overeenkomstig het format dat volgens SFDR hiervoor benodigd is.

Zoals gezegd, houdt Pensioenfonds TNO in eerste instantie nog geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten, maar dat gaan het fonds wel doen. Vanaf 2024 zal het pensioenfonds gaan rapporteren over deze effecten. Dit betekent dat wij nu dus nog geen uitspraak kunnen doen over de belangrijkste ongunstige effecten die het pensioenfonds in aanmerking gaat nemen.