Disclaimer

Disclaimer

Pensioenfonds TNO besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Pensioenfonds TNO is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Pensioenfonds TNO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

In geen enkel geval is Pensioenfonds TNO aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Pensioenfonds TNO niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website. In geval van verschillen of inconsequenties tussen de op deze website opgenomen teksten en/of cijfermatige opstellingen en de originele documenten dan gelden deze laatste. Zo geldt bijvoorbeeld voor het jaarverslag de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister.

De uitkomsten van de berekeningen met de simulatiemodule zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De gegevens in de rekenmodule zijn gebaseerd op het huidige reglement en rekenfactoren voor het pensioen. U kunt in de rekenmodule uw persoonlijke gegevens en uw voorkeur met betrekking tot het gewenste spaarbedrag ingeven om een uitkomst te laten berekenen. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunnen leiden tot andere uitkomsten. De bedragen zijn, tenzij anders vermeld, bruto op maandbasis.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing. Eventuele klachten kunt u indienen volgens de Interne Klachten- en Geschillenregeling van het Pensioenfonds TNO, die u kunt vinden op de website van het Pensioenfonds TNO.

English
Pensioenfonds TNO (TNO Pension Fund) has taken the greatest possible care in compiling this website. Pensioenfonds TNO cannot be held liable for any problems arising from the use of this website and/or associated external websites. Pensioenfonds TNO cannot be held responsible for any errors that may be made due to mistakes, incompleteness, and/or inaccuracies in the information provided on this website.

Under no circumstances can Pensioenfonds TNO be held liable for any direct or indirect loss or damage arising from or connected with the use of the information presented on this website, nor can Pensioenfonds TNO be held liable for any viruses affecting the website. In the event of disparities or inconsistencies between the texts presented on this website and/or presentations of figures and the original documents, the latter are considered to be valid. For instance, in the case of an annual report, the original annual report as filed with the Commercial Register is the valid document.

The outcomes of the calculations using the simulation module are indicative. No rights can be derived from these. The data in the calculation module are based on the current regulation and calculation factors for pensions. You can enter your personal details and your preference regarding the desired amount to be saved into the calculation module in order to calculate an outcome. Changes in your personal situation may give rise to a different outcome. Unless otherwise stated, the amounts are month gross sums.

Dutch law applies to this limitation of liability as well as to all disputes that may arise from the use of the information presented on this website. Any complaints should be submitted in accordance with the internal complaint and dispute regulations of Pensioenfonds TNO; these can be found on the website of Pensioenfonds TNO.