Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie

Vanuit de Europese duurzame financieringsstrategie (SFDR), gelden er voor pensioenfondsen nieuwe rapportageverplichtingen vanaf 30 december 2022. Deze vind je voor de middelloonregeling hier terug.

In de onderstaande duurzaamheidsinformatie wordt verantwoording afgelegd over het duurzaamheidsbeleid van Pensioenfonds TNO over de middelloonregeling. In het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) beheert het Fonds twee financiële producten, te weten de pensioenregeling (middelloonregeling) voor risico Pensioenfonds en de DC-regeling (Regeling Extra Pensioen, Netto Pensioen en Tijdelijk Ouderdomspensioen) voor risico deelnemers. Op een aparte plaats op de website lichten we toe hoe het Pensioenfonds omgaat met duurzaamheid bij onze DC-regeling. Klik hier voor de Duurzaamheidsinformatie voor de DC-regeling.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is een belangrijk wettelijk instrument om de ambitieuze Europese doelstellingen te bereiken. Want alleen met grote particuliere en publieke investeringen in duurzamere activiteiten kan de EU haar doelen voor 2030 en 2050 bereiken. De SFDR verplicht daarom financiële spelers transparanter te communiceren over duurzaamheid. Pensioenfondsen en fondsbeheerders die beweren duurzame keuzes te maken, moeten voortaan gedetailleerde informatie geven over de gebruikte gegevens, bronnen en methodes. Het volstaat dus niet om in beleggerscommunicatie een meer algemene omschrijving te geven of zich te beperken tot de belangrijkste posities waarin wordt geïnvesteerd.

Als pensioenfonds verschaffen wij informatie over de volgende vijf aspecten:

  • Of duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen in beleggingsbeslissingen
  • Of het pensioenfonds ecologische of sociale kenmerken promoot
  • Of het pensioenfonds ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt
  • Of het pensioenfonds duurzame beleggingen tot doel heeft. Een duurzame belegging is hierbij gedefinieerd als een economische activiteit, die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, of het verwezenlijken van een sociale doelstelling
  • Het beloningsbeleid bevat informatie over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s, en publiceren die informatie op de website

In Bijlage II: de Pre-contractuele informatieverschaffing, licht het pensioenfonds toe hoe het omgaat met de eerste vier aspecten. Het vijfde aspect wordt op de website toegelicht in Laag 3.

Naast de precontractuele informatieverschaffing heeft het fonds uitgebreidere informatie opgesteld over:

De richtlijnen rondom het promoten van ecologische of sociale kenmerken zijn opgenomen in artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2088 en in de artikelen 25 tot en met 36 van de Verordening (EU) 2022/1288. Hieronder treft u een samenvatting (artikel 25) aan die ook in het Engels beschikbaar is. De uitgebreide toelichting op het promoten van ecologische of sociale kenmerken is hier opgenomen Klik hier voor de Engelse samenvatting.

Samenvatting (artikel 25)
Pensioenfonds TNO heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid ten grondslag liggen aan haar pensioenregeling. Het Pensioenfonds promoot ecologische (milieu-) en sociale kenmerken in het beleggingsbeleid. Daarmee wordt bedoeld dat het fonds die kenmerken tot doel heeft, uitdraagt en wil bevorderen. Vanwege deze promotie, classificeert de pensioenregeling van het fonds zich als een artikel-8 product volgens de definitie van SFDR.

Pensioenfonds TNO beoogt op dit moment geen beleggingen te doen die duurzaam zijn volgens de specifieke definitie van de Europese regelgeving dus die voldoen aan alle voorwaarden voor het zijn van een duurzame belegging zoals beschreven in de Informatieverschaffingsverordening.

De ecologische en/of sociale kenmerken van de pensioenregeling worden ingevuld met de volgende instrumenten:

  • Uitsluitingsbeleid
  • Insluitingsbeleid
  • Engagementbeleid

De uitgangspunten van de beleggingsstrategie van het Pensioenfonds die borgen dat wordt voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken, zijn vastgelegd in de ‘Verklaring inzake de beleggingsbeginselen’.

Volgens de huidige analyse is ca. 43% van de huidige beleggingsportefeuille zodanig belegd dat daarmee E/S-kenmerken worden gepromoot.

De ecologische of sociale kenmerken worden gemeten en gemonitord aan de hand van gevalideerde externe databronnen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar gestandaardiseerde kwantitatieve gegevens, zoals die van onafhankelijk dataprovider Sustainalytics. Pensioenfonds TNO is zich ervan bewust dat er beperkingen zitten op het gebied van datakwaliteit, het bruikbare universum en de rapportage van de informatie die wij gebruiken.

Due diligence is erop gericht om de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren vast te stellen, te prioriteren en analyseren. Dit betreft de negatieve impact voor de samenleving en het milieu in zowel de beleggingsportefeuille als bij potentiële beleggingen.

De basis hiervoor wordt gevormd door de OESO-richtlijnen en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties.

Namens de Pensioenfonds TNO wordt, in een samenwerkingsverband met andere pensioenfondsen, actief dialoog gevoerd met de vastgoedsector (GREEN-initiatief). Meer specifiek met beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Daarnaast gaat het fonds in dialoog met managers van separate mandaten en actieve beleggingsfondsen om langetermijnwaardecreatie te bevorderen bij de ondernemingen waarin het fonds namens de deelnemers belegt.

Het fonds maakt geen gebruik van een alomvattende referentiebenchmark.