Home/Geen categorie/Pensioenfonds TNO stapt uit niet-traditionele fossiele brandstoffen

Pensioenfonds TNO stapt uit niet-traditionele fossiele brandstoffen

Pensioenfonds TNO stapt uit niet-traditionele fossiele brandstoffen

IMVB-convenant

Stichting Pensioenfonds TNO is één van de 80 Nederlandse pensioenfondsen die zich hebben aangesloten bij het brede spoor van het IMVB-convenant pensioenfondsen (“convenant”). Van ondertekenaars wordt verwacht dat zij zich committeren aan het OESO-richtsnoer. Deze richtsnoer bevat richtlijnen voor de interpretatie van a) de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en b) de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Het uiteindelijke doel is om te streven naar (maatschappelijke) langetermijnwaardecreatie voor onze deelnemers. Dit doen wij middels een due diligence onderzoek en met de hulp van extern adviseur Sustainalytics. Zij brengen voor ons de daadwerkelijke en potentieel negatieve gevolgen van onze beleggingen op samenleving en milieu in kaart. Vervolgens dient het pensioenfonds actie te ondernemen teneinde deze negatieve gevolgen te voorkomen, te mitigeren en/of te laten) remediëren.

Teerzanden, schalie-energie en arctic drilling
Begin 2021 heeft Sustainalytics een eerste impact assessment voor ons uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur in september 2021 besloten afscheid te nemen van aandelen en obligaties uitgegeven door ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet genereren met de productie van steenkolen. Toen is ook besloten om niet meer te beleggen in ondernemingen die directe betrokkenheid hebben bij controversiële wapens.

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van het pensioenfonds een vervolgstap genomen in het kader van het IMVB-convenant. Er is onderzoek gedaan naar de impact van niet-traditionele fossiele brandstoffen op maatschappij en milieu. Het blijkt dat teerzanden, schalie-energie en arctic drilling vele malen schadelijker zijn voor maatschappij en milieu dan de traditionele fossiele brandstoffen. Op grond van die uitkomst heeft het pensioenfonds besloten om in discretionaire mandaten af te zien van de belegging in die bedrijven die meer dan 5% van hun omzet genereren met deze energiebronnen. Wereldwijd gaat het dan om enkele honderden ondernemingen.

Actie ondernemen op het gebeid van niet-traditionele fossiele brandstoffen sluit bovendien aan bij de klimaatovertuiging van het pensioenfonds dat de afbouw van fossiele brandstoffen noodzakelijk is teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie.

Rapportage
Op kwartaalbasis publiceert het pensioenfonds op de website over het aantal bedrijven en landen (staatsobligaties) waarin het niet wil beleggen, voorzien van de criteria van uitsluiting.

Vanaf heden zullen de niet-traditionele fossiele brandstofondernemingen aan deze lijst worden toegevoegd.

Mei 2022