Verantwoord beleggen: dit zijn onze doelen voor 2022

Verantwoord beleggen: dit zijn onze doelen voor 2022

Op 1 februari zijn de nieuwe doelen voor het ESG-beleidsplan vastgesteld. Het zijn mooie, ambitieuze doelen. In deze update vertellen we er meer over.

Elk jaar herijkt Pensioenfonds TNO het meerjaren ESG-beleidsplan (Environment, Social & Governance). Er wordt dan gekeken welke resultaten het afgelopen jaar zijn bereikt en wat de doelen worden voor het nieuwe jaar. Door elk jaar het plan te herijken is het mogelijk om binnen het kaders van het Pensioenfonds aan te sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Klimaat verankerd in beleggingsovertuigingen
De kaders van Pensioenfonds TNO voor maatschappelijk verantwoord beleggen worden allereerst gevormd door de (wettelijke) taak van het fonds: zorgen voor een goed pensioen. Hoe het fonds dat wil realiseren is vervolgens vastgelegd in de beleggingsstrategie. Speciaal hiervoor heeft Pensioenfonds TNO beleggingsovertuigingen opgesteld. In 2022 is klimaat hieraan toegevoegd. Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid komt terug in twee beleggingsovertuigingen:

  • Het Pensioenfonds is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een leefbare en duurzame samenleving en aan een betere verhouding van het rendement en het risico op de lange termijn.
  • Het Pensioenfonds onderschrijft de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Om die reden heeft het fonds ook doelstellingen om de hoeveelheid CO2 te reduceren.

Hoe het ESG-beleid wordt ingevuld?
Allereerst moet het Pensioenfonds TNO met het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid voldoen aan wet- en regelgeving. Naast de wettelijke taak om te zorgen voor een goed pensioen, heeft het pensioenfonds zich vrijwillig aangesloten bij het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant Pensioenfondsen. Dit brengt ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Verder wordt waar mogelijk aangesloten bij het beleid van TNO. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het ESG-beleid moet passen binnen de mogelijkheden die het Pensioenfonds heeft op het gebied van menskracht en middelen. Vervolgens wordt jaarlijks het ESG-plan kritisch bekeken en vastgesteld wat de doelen worden voor het nieuwe jaar.

Doelen 2022
Op 1 februari zij de ESG-doelen voor 2022 vastgesteld. Je kunt ze nalezen in het document ‘ESG-actiepunten 2022’. Dit document is, net als ons ESG-beleid, te vinden bij ‘Documenten’ op de site. In het kort komt het neer op onderstaande zes actiepunten. Het zijn de zes ambities voor dit jaar.

  • Analyse en acties op ESG-thema’s. In het kader van het IMVB-convenant analyseren op welke ESG-thema’s we stappen kunnen zetten. We kijken welke beleggingen negatieve effecten hebben op de samenleving en het milieu om waar mogelijk gericht actie te ondernemen.
  • Afspraken vermogensbeheerders. In het kader van het IMVB-convenant starten we in 2022 met het aanpassen van de contracten met onze vermogensbeheerders om het OESO-richtsnoer daarin te verankeren. Het OESO-richtsnoer is erop gericht om te zorgen dat onze beleggers rekening houden met zowel de financiële als de niet-financiële impact van beleggingen. De niet-financiële impact is daarin nieuw. Op die manier wordt de negatieve impact op samenleving of milieu van beleggingen verder voorkomen.
  • Landenuitsluiting. We hebben ESG-criteria waarmee we bepaalde landen en staatsbedrijven uitsluiten van onze beleggingen. In 2022 gaan we deze criteria opnieuw evalueren.
  • Klimaat. In 2021 hebben we de klimaatovertuigingen vastgesteld. In 2022 gaan we dit verder concreet maken. We gaan bepalen welke doelstellingen en instrumenten daarbij horen.
  • Transparantie. De Europese Unie wil duurzame financiering en beleggingen stimuleren en het inzicht daarover vergroten. We zijn daarom verplicht om onze duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen. Dat is de kern van de nieuwe SFDR-verordening ofwel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Het sluit aan op onze visie dat duurzaam beleggen op de lange termijn bijdraagt aan een beter rendement. In 2022 gaan we volgens die richtlijn onze duurzaamheidsrisico’s verder in kaart brengen.
  • Deelnemersenquête. Tot slot gaan we in 2022 met een enquête jouw mening vragen over het ESG-beleid.

Kortom, Pensioenfonds TNO heeft een ambitieus plan neergelegd voor 2022. Het zijn zes mooie doelen waar we ons de komende tijd op richten. Via de Life & Pension en de nieuwsberichten op de site houden we je op de hoogte van de voorgang.