Wat is gewijzigd in de pensioenregeling per 1 januari 2022?

Wat is gewijzigd in de pensioenregeling per 1 januari 2022?

Op 1 januari 2022 is een aantal wijzigingen in de pensioenregeling ingegaan. Een belangrijke wijziging heeft te maken met de nieuwe afspraak rondom de pensioenpremie in combinatie met de pensioenopbouw.

Sinds het aflopen van de vijfjarige premieafspraak in 2020, wordt vanaf 2021 jaarlijks de premieafspraak vastgesteld. De hoogte van de premie wordt bepaald door de sociale partners ofwel TNO. Dit gebeurt tijdens de arbeidsvoorwaardenonderhandeling; pensioen is immers een arbeidsvoorwaarde. Op basis van de gekozen pensioenpremie kan het bestuur van Pensioenfonds TNO vervolgens aangeven wat de bijbehorende pensioenopbouw is. Je ziet dit dus ook terug in de pensioenregeling van 2022. In de pensioenregeling 2022 is de premieafspraak voor 2022 verwerkt. De andere wijzigingen van de pensioenregeling, zijn een logisch vervolg op afspraken zoals die wettelijk zijn vastgelegd, zoals de maximale pensioenopbouw. In dit nieuwsbericht zetten we die veranderingen op een rij.

Pensioenpremie en pensioenopbouw
In de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor 2022 hebben de sociale partners besloten om, net als in 2021, de totale pensioenpremie op 20,33% te houden. Die premie betaal je niet volledig zelf; een deel hiervan betaalt de werkgever. Het andere deel van deze pensioenpremie verrekent de werkgever net als anders met de medewerker via het salaris. Bij de berekening van de werknemerspremie houdt de werkgever rekening met een premievrije voet. Je kunt op je salarisstrook van januari zien hoeveel dat is. De sociale partners ofwel TNO hebben deze pensioenpremie vastgesteld. Vervolgens kan Pensioenfonds TNO voor deze premie een pensioen opbouwen van 1,50%. Dit is iets hoger dan in 2021, toen was de pensioenopbouw namelijk 1,46%. De ambitie van Pensioenfonds TNO is echter een pensioenopbouw van 1,75%, zoals bij de pensioenregelingen van voor 2021.

Waarom een lagere pensioenopbouw?
Door de jarenlange lage rentestand is pensioen duur geworden. Stel je zou voldoende pensioen willen opbouwen, dan zou de totale pensioenpremie (dat is wat werkgever en werknemer samen betalen) stijgen naar ruim 24%. Je pensioen wordt dan dus erg duur, maar je bouwt dan wel de gewenste 1,75% pensioen op. De sociale partners hebben in 2021 en ook in 2022 besloten om de pensioenpremie niet zo ver te verhogen. De lagere pensioenpremie betekent een versobering van de pensioenregeling. Met de vastgestelde premie is namelijk minder pensioen op te bouwen. Omdat de totale pensioenpremie in 2022 niet 24% is, maar 20,33% is je pensioenopbouw lager dan de gewenste 1,75%. In 2022 is de pensioenopbouw 1,50%.

Is de premie kostendekkend?
De prijs die we allemaal als werknemers betalen voor de pensioenopbouw is niet volledig kostendekkend. Het fonds maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om een gedempte kostendekkende premie in rekening te brengen. Uit de premie moet de nieuwe pensioenopbouw, de benodigde risicopremies, uitvoeringskosten en de bufferopslag gefinancierd kunnen worden. Als dat niet lukt dan moet kapitaal uit de pensioenreserve worden toegevoegd. Hoe kostendekkend de premie is wordt uitgedrukt in een premiedekkingsgraad. Hoe lager deze premiedekkingsgraad is, des te meer er kapitaal uit de pensioenreserve moet worden toegevoegd om de nieuwe pensioenaanspraken te financieren. Het fonds hanteert in het kader van evenwichtigheid een staffel om de premiedekkingsgraad te beschermen. Jaarlijks wordt op basis van de premiedekkingsgraad per 30 september en het aantal jaren dat het fonds in onderdekking verkeert, vastgesteld of een toeslag op de premie voor het komende jaar noodzakelijk is. Op 30 september 2021 was er geen sprake van onderdekking. Ook de premiedekkingsgraad voldeed aan de vastgestelde norm.

Aanpassing andere bedragen
Naast de pensioenpremie met bijbehorende opbouw, zijn er een paar fiscale aanpassingen van de pensioenregeling: het ‘drempelbedrag’ en het maximale bedrag voor pensioenopbouw. Bij de berekening van je pensioenopbouw moet je daar rekening mee houden. Op basis van die aspecten kun je kijken wat de wijziging van 2022 betekent voor je uiteindelijke pensioenopbouw.

‘Drempelbedrag’
Allereerst het ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd. Dat is het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die je vanaf je AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Vanaf 1 januari 2022 is de hoogte van de franchise € 15.700 (2021: € 15.287).

Maximale bedrag
Daarnaast geldt er ook een (wettelijk) maximaal bedrag waarover je ouderdoms- en partnerpensioen kunt opbouwen. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 is dat € 114.866. Verdien je meer? Dan kun je bijvoorbeeld bij Pensioenfonds TNO via de Netto Pensioenregeling je pensioen aanvullen. Ook is er een aanvullende verzekering voor het partner- en wezenpensioen.

Wat betekent deze wijzigingen voor je pensioenopbouw?
Het ouderdomspensioen dat je ontvangt bij pensionering is een optelsom van wat je elk jaar hebt opgebouwd. Jarenlang was dat opbouwpercentage 1,75%, maar dat is voor 2021 en 2022 verlaagd naar 1,46% en 1,50%. Dit heeft gevolgen voor het uiteindelijk te bereiken pensioen op de pensioendatum (in de regel je AOW-datum). Het te bereiken pensioen wordt hierdoor lager. Die verandering zul je de komende jaren terugzien op je pensioenoverzichten. Voor 2022 betekent het dat je over maximaal € 114.866 – € 15.700 = € 99.166 * 1,50% ouderdomspensioen plus 70% partnerpensioen kunt opbouwen.

Het is lastig om in zijn algemeenheid iets te schrijven over de individuele consequenties voor de uiteindelijke hoogte van het ouderdomspensioen. Als je dicht tegen je AOW-datum aanzit zal het effect beperkt zijn. Het negatieve effect neemt dus af naarmate als je al meer pensioenjaren hebt opgebouwd. Anders geformuleerd: het effect is groter voor jonge startende werknemers die pas in dienst zijn getreden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat als je een startende werknemer bent, dat het opgebouwde pensioen relatief laag is en de resterende tijd om de achteruitgang mogelijk te herstellen groot is. Een en ander is mede afhankelijk hoe de hoogte van de pensioenopbouw zich de komende jaren ontwikkelt.

Extra Pensioen
Doordat de hoogte van de pensioenopbouw is verlaagd, is er meer ruimte ontstaan voor inleg in de bruto Extra Pensioenregeling. Op basis van je persoonlijke gegevens kun kijken hoeveel ruimte de pensioenregeling voor jou op dit punt biedt. Onlangs hebben alle medewerkers hierover een brief ontvangen van het Pensioenfonds. De brief is in je digitale dossier geplaatst. Wil je die bekijken? Ga naar Mijn Pensioen. Nadat je met je DigiD-gegevens hebt ingelogd, vind je onder Documenten bij correspondentie de brief.

Partnerpensioen
Wat je dus opbouwt aan partnerpensioen bedraagt voor 2022 70% van 1,50%. Normaliter zou bij overlijden van een medewerker worden uitgegaan voor de resterende duur tot aan de AOW-datum van 70% van 1,50%. Net als in 2021 geldt ook in 2022 de afwijkende afspraak die sociale partners hiervoor hebben gemaakt. Bij overlijden tijdens dienstverband wordt voor de resterende duur tot de AOW-datum van de overledene niet uitgegaan van 70% van 1,50% maar van 70% van een fictieve opbouw van 1,75% pensioenopbouw.

Bekijk de wijzigingen
In de vernieuwde portal van Pensioenfonds TNO kun je de gevolgen van de wijzigingen per 2022 al zien. Je kunt daar de aangepaste bedragen zien. Ga naar ‘Mijn pensioen’ en log in met je DigiD. Op basis van die gegevens kun je dan voor jezelf bepalen of uiteindelijk genoeg pensioen wordt opgebouwd.

Ook zul je de wijzigingen tegenkomen op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Je moet er dan wel op letten dat dat pas is op het pensioenoverzicht van 2022. Je ontvangt dat overzicht altijd na afloop van het betreffende jaar. Dat is dus pas in de loop van 2023. In de loop van dit jaar ontvang je het pensioenoverzicht over 2021. In dat pensioenoverzicht is dus nog géén rekening gehouden met de wijziging van de pensioenregeling omdat dit overzicht is gebaseerd op de situatie van eind 2021. Heb je problemen met inloggen, neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL.

Ambitie
Ondanks de lagere pensioenopbouw van 2021 en 2022, die is bepaald door de hoogte van de pensioenpremie bij de arbeidsvoorwaardenonderhandeling van TNO, wil Pensioenfonds TNO benadrukken dat de ambitie een pensioenopbouw van 1,75% en een partnerpensioen van 70% van 1,75% is. Deze ambitie is dan ook expliciet gemaakt in het pensioenreglement van Pensioenfonds TNO van 2022. Dit en de andere wijzigingen van 2022 kun je daarin terugvinden.