Home/Over Ons/Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad van 100% heeft, is er precies genoeg geld om de pensioenen te betalen. Door wettelijke regels dient het fonds minimaal een dekkingsgraad te hebben van 104,1%

Beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is een momentopname: de financiële positie aan het eind van de maand. De beleidsdekkingsgraad geeft aan wat de financiële situatie is geweest over de afgelopen 12 maanden. Wat betekent dat concreet? Op 31 december 2021 is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds TNO circa 122,2% (oktober 2022 134,6%). De beleidsdekkingsgraad is op dat moment 114,8% (oktober 2022 127,6%). Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 kalendermaanden.

Ambitie
De pensioenen zijn de afgelopen jaren niet of slechts gedeeltelijke geïndexeerd. Om de verwachtingen van deelnemers en pensioengerechtigden te managen worden ze erop gewezen dat de hoogte van het pensioen niet vaststaat. Ondanks dat zet het Fonds zich in voor een voldoende kans op waardevastheid van de pensioenen. In 2021 is daarin een kleine stap gezet. Op basis van de wettelijke bepalingen is een indexatie van 1,09% toegekend vanaf 1 januari 2022. Deze indexatie dekt een deel van de prijsstijging van 3,28% in 2021 (CPI-afgeleid van oktober 2021 ten opzichte van een jaar eerder). Deze indexatie is te danken aan de stijging van de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van twaalf maanden) die aan het eind van 2021 boven de 110%, namelijk 114,8% is uitgekomen.

Vanwege de wettelijke regels streven we naar een gewenste dekkingsgraad van tenminste 120,5%. Ons doel is immers al onze deelnemers financiële zekerheid te bieden als ze stoppen met werken. Met circa 120,5% hebben we voldoende reserve om schommelingen in het vermogen goed op te vangen. We willen een pensioen dat zijn waarde behoudt tegen redelijke kosten en met een acceptabel risico.

2022
Vanaf 1 januari 2022 zijn de pensioenen van Pensioenfonds TNO zoals hierboven beschreven geïndexeerd met 1,09%. De prijsstijging was vorig jaar 3,28% (CPI afgeleid oktober 2020 – oktober 2021). Een volledige indexatie was niet mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad eind december 2021 te laag stond. Dat is nu gelukkig anders.

Er komt een eenmalige extra indexatie, zodat we uitkomen op een volledige indexatie over 2021. De overheid heeft de regels voor indexeren vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel per 1 juli namelijk versoepeld, waardoor die extra indexatie mogelijk is. Dat is natuurlijk heel fijn.

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022
Alle deelnemers ontvangen met terugwerkende kracht een extra indexatie vanaf 1 januari 2022 van 2,19%. In dit besluit is meegenomen dat ook alle ingegane TOP-uitkeringen met terugwerkende kracht worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2022.

De extra indexatie over 2021 is eenmalig. Dat betekent dat we net als in andere jaren in januari 2023 weer kijken of de resultaten in 2022 dusdanig zijn dat er geïndexeerd kan worden. Hiervoor volgen we de wettelijke richtlijnen en rekenregels. We kijken of we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de prijsstijgingen. Hierover ontvangt u begin 2023 bericht.

Beleidsdekkingsgraad in %

De oranje lijn is de minimaal vereiste dekkingsgraad (norm van De Nederlandsche Bank). De lichtblauwe lijn is de dekkingsgraad die het best aansluit op de risico’s van het Pensioenfonds TNO.