Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad van 100% heeft, is er precies genoeg geld om de pensioenen te betalen. Door wettelijke regels dient het fonds minimaal een dekkingsgraad te hebben van 104,1%

Beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is een momentopname: de financiële positie aan het eind van de maand. De beleidsdekkingsgraad geeft aan wat de financiële situatie is geweest over de afgelopen 12 maanden. Wat betekent dat concreet? Op 31 december 2023 is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds TNO circa 120,1% (maart 2024 122,4%). De beleidsdekkingsgraad is op dat moment 122,6% (maart 2024 122,0%). Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 kalendermaanden.

Ambitie
De pensioenen zijn de afgelopen jaren (voor 2021) niet of slechts gedeeltelijke geïndexeerd. Om de verwachtingen van deelnemers en pensioengerechtigden te managen worden ze erop gewezen dat de hoogte van het pensioen niet vaststaat. Ondanks dat zet het Fonds zich in voor een voldoende kans op waardevastheid van de pensioenen. Op basis van de wettelijke bepalingen is per 1 januari 2023 een indexatie van 9,93% toegekend. Deze indexatie dekt een deel van de prijsstijging van 16,93% in 2022 (CPI-afgeleid van oktober 2022 ten opzichte van een jaar eerder). In juni 2023 heeft het bestuur van het fonds besloten om net als in 2022 gebruik te maken van de verlengde indexatie AMvB van 22 december 2022 waardoor de in eerste instantie niet-toegekende indexatie van 7,00% alsnog is toegekend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. In 2022 en 2023 zijn dus over 2021 (3,28%) en 2022 (16,93%) de volledige indexaties toegekend.

Indexatie 2024
Per 1 januari 2024 worden de pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten niet
geïndexeerd omdat de Consumentenprijsindex-afgeleid over de periode oktober 2022 – oktober 2023 negatief was.

Vanwege de wettelijke regels streven we naar een gewenste dekkingsgraad van tenminste 120,5%. Ons doel is immers al onze deelnemers financiële zekerheid te bieden als ze stoppen met werken. Met circa 120,5% hebben we voldoende reserve om schommelingen in het vermogen goed op te vangen. We willen een pensioen dat zijn waarde behoudt tegen redelijke kosten en met een acceptabel risico.

Beleidsdekkingsgraad in %

De oranje lijn is de minimaal vereiste dekkingsgraad (norm van De Nederlandsche Bank). De lichtblauwe lijn is de dekkingsgraad die het best aansluit op de risico’s van het Pensioenfonds TNO.