Informatie over duurzaamheid bij Pensioenfonds TNO

Informatie over duurzaamheid bij Pensioenfonds TNO

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de volgende algemene uitgangspunten: Stichting Pensioenfonds TNO voert overeenkomstig de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. Daarnaast kent het pensioenfonds geen prestatieafhankelijk beloningen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Hoe Pensioenfonds TNO omgaat met maatschappelijk verantwoord beleggen leest u in de berichten die wij op onze website, het jaarverslag en in onze pensioenkrant publiceren. In laag 3 hebben wij de detailinformatie opgenomen.

Stichting Pensioenfonds TNO weegt algemene ESG-criteria mee bij haar investeringsbeslissingen, maar houdt op dit moment nog geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving (‘regulatory technical standards’ oftewel ‘RTS’). De reden om dit op dit moment nog niet mee te wegen, is gelegen in het feit dat het pensioenfonds nog niet de beschikking heeft tot alle gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de ongunstige effecten zijn op maatschappij en milieu.

Mede in het licht van het IMVB-convenant dat het pensioenfonds eind 2018 heeft ondertekend, is het fonds al wel gestart met het due-diligence onderzoek dat benodigd is om een verklaring omtrent het meewegen van ‘ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren’ te kunnen afgeven. In dit onderzoek is de beleggingsportefeuille gescreend op negatieve risico’s voor maatschappij en milieu. De eerste resultaten tonen een voorkeur om thermische kolen en controversiële wapens als thematische aandachtsgebieden te bestempelen. Voor deze onderwerpen zullen dan doelstellingen en acties geformuleerd moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan de uitsluiting van ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens of het in dialoog gaan met ondernemingen die steenkolen uit de grond halen of zij die steenkolen gebruiken voor de opwekking van energie.

Vanaf begin 2022 zullen forse rapportageverplichtingen gaan gelden voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen. Er zal gerapporteerd moeten gaan worden over een aanzienlijk aantal indicatoren (32-tal). Voor pensioenfondsen die minder dan 500 mensen in dienst hebben, kan volstaan worden met minder strenge rapportagevereisten. Het fonds wil eerst toetsen of zij wel aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen voordat zij ervoor kiest de ongunstige effecten mee te wegen in de beleggingsbeslissingen.

Op 1 januari 2022 moet Pensioenfonds TNO aangeven in hoeverre het beleggingsbeleid is afgestemd op klimaat. Hier wordt nog aan gewerkt. Lees meer hierover in het nieuwsbericht ‘Update duurzaamheidsfactoren klimaat‘.

Lees meer hierover in laag 3.