De pensioenregeling per 1 januari 2024

De pensioenregeling per 1 januari 2024

Wat wijzigt in je pensioenregeling per 1 januari 2024? We hebben alle wijzigingen voor je op een rij gezet.

De arbeidsvoorwaarden van 2024 zijn bekend en daarmee ook de pensioenregeling van 2024. Pensioen is immers ook een arbeidsvoorwaarde. Sinds het aflopen van de vijfjarige premieafspraak in 2020 wordt nu jaarlijks de premieafspraak vastgesteld door de sociale partners van TNO (Raad van Bestuur TNO en de Ondernemingsraad). Dat betekent dat de nieuwe afspraak rondom de pensioenpremie in combinatie met de pensioenopbouw bekend is. De andere wijzigingen van de pensioenregeling, zijn een logisch vervolg op afspraken zoals die wettelijk zijn vastgelegd, zoals de maximale pensioenopbouw. In dit nieuwsbericht zetten we die veranderingen voor 2024 op een rij en geven we aan wat deze wijzigingen voor je pensioen betekenen. Uiteraard worden alle wijzigingen ook verwerkt in het pensioenreglement 2024.

Pensioenopbouw en pensioenpremie in 2024
In de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor 2023 hebben de sociale partners besloten om de premie de komende jaren tenminste te houden op 20,34% en de pensioenopbouw op tenminste 1,50%. Door een maatregel van de minister hebben de fondsen in 2023 van de minister de mogelijkheid gekregen om de rentecurve eenmalig aan te passen voor een nieuwe periode van vijf jaar. Hierdoor kan in 2024 de pensioenopbouw weer naar het ambitieniveau. Dat betekent dat de pensioenopbouw stijgt van 1,50% naar 1,75%. Dit is mogelijk op basis van dezelfde pensioenpremie als in 2023: 20,34%. Deze premie betaal je overigens niet volledig zelf; een deel hiervan betaalt de werkgever. Het andere deel van deze pensioenpremie verrekent de werkgever net als anders met de medewerker via je salaris. Bij de berekening van jouw werknemerspremie houdt de werkgever rekening met de premievrije voet. Je kunt op je salarisstrook van januari zien hoeveel dat is.

Pensioenopbouw terug op 1,75%
De pensioenopbouw was in 2022 en 2023 1,50% en in 2021 1,46%, maar de ambitie van Pensioenfonds TNO is een pensioenopbouw van 1,75%, zoals bij de pensioenregelingen van voor 2021. Het bestuur heeft vastgesteld dat de pensioenopbouw in 2024 kan weer worden verhoogd naar 1,75%. Dit is mogelijk omdat in 2023 de lopende premieperiode van 2021 t/m 2025 is vervangen door een nieuwe premieperiode voor de periode voor 2024 t/m 2028. De aanleiding hiervoor was het in werking treden van de parameters van de Commissie Parameters uit december 2022. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft pensioenfondsen de mogelijkheid geboden om een nieuwe vijfjaarsperiode te hanteren waarbij naast de nieuwe parameters ook een recentere rentetermijnstructuur wordt gehanteerd. Als voorwaarde geldt dat de premie in de nieuwe periode niet lager mag zijn dan de premie in 2023. Bij Pensioenfonds TNO bedroeg de premie in 2023 20,34% van de loonsom.

Over de indexatie van de opgebouwde pensioenen en de ingegane pensioenrechten per 1 januari 2024, kunnen we je mededelen dat deze 0% bedraagt. Zie ons nieuwsbericht over de indexatie.

Andere aanpassingen
Naast de pensioenpremie met bijbehorende opbouw, zijn er nog een paar aanpassingen van de pensioenregeling: het ‘drempelbedrag’ en het maximale bedrag voor pensioenopbouw in 2024. Een andere wijziging is dat je alleen nog je pensioen kunt aanvullen met de Extra of Netto pensioenregeling als je al deelnam aan die regeling; nieuwe instroom is helaas niet meer mogelijk, zoals je kon lezen in een eerder bericht.

Bij de berekening van je pensioenopbouw moet je met al deze punten rekening houden. Op die manier kun je kijken wat de wijzigingen van 2024 betekenen voor je uiteindelijke pensioenopbouw.

‘Drempelbedrag’
Allereerst het ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd. Dat is het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die je vanaf je AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Vanaf 1 januari 2024 is de hoogte van de franchise € 17.427 (2023: € 16.878).

Maximale bedrag
Verder geldt er een (wettelijk) maximaal bedrag waarover je ouderdoms- en partnerpensioen kunt opbouwen. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2024 is dat € 137.800.

Wat betekenen deze wijzigingen voor je pensioenopbouw?
Het ouderdomspensioen dat je ontvangt is een optelsom van wat je elk jaar hebt opgebouwd plus eventuele indexatie en wordt in principe levenslang uitgekeerd. Jarenlang was dat opbouwpercentage 1,75%, maar tussen 2021 en 2023 was dat 1,46% en 1,50% en in 2024 wordt dat weer 1,75%. Dat betekent dat je in 2024 over maximaal € 137.800 – € 17.427 = € 120.373 * 1,75% ouderdomspensioen plus 70% partnerpensioen opbouwt. Bij overlijden tijdens dienstverband wordt voor de resterende duur tot de AOW-datum van de overledene ook uitgegaan van 70% van 1,75% pensioenopbouw.

Bekijk de wijzigingen
In de portal van Pensioenfonds TNO kun je in de eerste weken van 2024 de gevolgen van de wijzigingen per 2024 zien. Je kunt daar de aangepaste bedragen zien. Ga naar ‘Mijn pensioen’ en log in met je DigiD. Op basis van die gegevens kun je dan voor jezelf bepalen of uiteindelijk genoeg pensioen wordt opgebouwd.

Ook zul je de wijzigingen tegenkomen op je jaarlijkse pensioenoverzicht. In de loop van dit jaar ontvang je het pensioenoverzicht over de stand per 1 januari. Heb je problemen met inloggen of inhoudelijke vragen over het pensioenoverzicht, neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL.

Contact
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen over je pensioen. Neem dan ook op met onze pensioenuitvoerder AZL. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 088 – 116 2401 of via de mail pf-tno@azl.eu.