Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen per onderwerp met daarbij de antwoorden. Of bekijk wat voor jouw situatie aandachtspunten zijn via de links in de rechterkolom.

Financieel

Alle informatie vanuit Pensioenfonds TNO over het nieuwe stelsel staat in de Special Nieuwe Stelsel. Je vindt ook een knop naar deze pagina www.specials.pensioenfondstno.nl/nieuw-pensioenstelsel/ op onze homepage.

Alle algemene informatie over het nieuwe pensioenstelsel staat op www.onsnieuwepensioen.nl.

Het pensioengevend salaris bestaat uit je bruto maandinkomen, 8% vakantietoeslag en andere structurele salarisonderdelen zoals een 13e maand. Het flexbudget van TNO is bijvoorbeeld niet pensioengevend en wordt dus niet meegenomen in de bepaling van het pensioengevende inkomen. Werk je bij een van de andere werkgevers die aangesloten zij bij Pensioenfonds TNO, dan kan het voorkomen dat ook andere salariscomponenten pensioengevend zijn. Van je pensioengevend salaris wordt de franchise afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is de pensioengrondslag. Dit is het bedrag waarover je pensioen opbouwt.

Nee, de richtlijn voor je pensioendatum is je AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is hoger dan 65 jaar. Op SVB kun je zien wat jouw AOW-leeftijd is. Je kunt natuurlijk wel eerder of later met pensioen. Dat is een keuze die onze pensioenregeling biedt.

In 2015 is wettelijk besloten dat de fiscale pensioenrichtleeftijd – ook wel rekenleeftijd – verhoogd wordt van 65 naar 67 jaar. In 2018 is die door de overheid verhoogd naar 68 jaar. De levensverwachting ligt namelijk veel hoger dan toen het pensioenstelsel startte. De overheid heeft daarom besloten dat de leeftijd waarmee de hoogte van het pensioen (en ook de premie) wordt berekend – ook wel ‘fiscale pensioenrichtleeftijd’ – wordt verhoogd. Het gaat hier dus om een wettelijk vastgestelde ‘rekenleeftijd’. Het Pensioenfonds TNO moet voldoen aan deze nieuwe, wettelijke richtlijn.

Ga daarvoor naar Mijn pensioen en gebruik de pensioenplanner. Daar kun je aangeven op welke leeftijd je met pensioen zou willen. Vervolgens zie je hoeveel pensioen je vanaf dat moment netto per maand krijgt. Ook je AOW wordt daar weergegeven. Heb je ook elders pensioen opgebouwd, kijk dan zeker ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze persoonlijke pensioenpagina van de overheid, vind je een totaaloverzicht. Daar zie je, naast je AOW, hoeveel pensioen je bij welk pensioenfonds of pensioenverzekeraar hebt opgebouwd. Deze gegevens kun je importeren in onze pensioenplanner.

Het pensioenreglement bepaalt de hoogte van het pensioen. Heb je het idee dat jouw pensioenberekening niet klopt? Laat het ons weten en neem contact op met pensioenuitvoerder AZL, want dan zoeken we dat uit. We hebben een correctiebeleid, waarin precies staat beschreven hoe dat werkt.

Misschien kan het Sociaal Personeelsfonds je helpen. Het SPF is er speciaal voor alle deelnemers en pensioengerechtigden van het Pensioenfonds TNO. Dus of je nog werkt of al gepensioneerd bent, dat maakt niet uit.

Samen met jou kijkt een onafhankelijk budgetcoach wat het SPF voor je zou kunnen doen. Het SPF kan je bijvoorbeeld financieel ondersteunen door je lening over te nemen, die je vervolgens renteloos kunt terugbetalen aan het SPF. Een andere mogelijkheid is dat je een schenking krijgt van het SPF. Of misschien is het gesprek met een budgetcoach voldoende om weer grip te krijgen op je huishoudboekje. Ook dat kan. Schroom dus niet om bij het SPF aan te kloppen en je vraag of situatie voor te leggen. Of attendeer een collega op het SPF als je vermoedt dat financiële hulp welkom is. Mail het SPF: spf@tno.nl, lees hier meer over het SPF of bekijk de informatie bij de documenten.

Op je jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO) staat de factor A. Dit is je jaarlijkse pensioenaangroei. Je hebt die factor A nodig voor je belastingaangifte als je een lijfrente hebt. Hoe zit dat? Onder bepaalde voorwaarden mag je premies voor een lijfrenteverzekering of bedragen die je stort op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht tot een bepaald maximum aftrekken van je inkomen. Je kunt dat op de site van de Belastingdienst berekenen met de Rekenhulp Lijfrentepremie.

Het is misschien wat verwarrend, maar je hebt voor je belastingaangifte over het jaar 2020 je ‘factor A’ van 2019 nodig die staat op je UPO 2020 (verstuurd in de loop van 2021). De factor A van 2020 die staat op je UPO 2021 (verstuurd begin 2021) heb je dus nodig voor je belastingaangifte van 2019.

Naast deze jaarruimte heb je eventueel nog niet benutte ‘reserveringsruimte’ van afgelopen jaren. Ook daarover lees je meer op de site van de Belastingdienst. Je hebt dan je inkomensgegevens en factor A van de afgelopen 8 jaar nodig.

Als je met pensioen gaat, heb je geen inkomsten meer uit je werk. Wel krijg je ouderdomspensioen als je via je werkgever pensioen hebt opgebouwd. Hier kun je zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Wil je meer pensioen opbouwen? Dat kan. Lees meer…

Het bedrag waarover je ouderdomspensioen opbouwt heet pensioengrondslag. De pensioengrondslag is niet gelijk aan je brutoloon. Er wordt namelijk rekening gehouden met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je je AOW-leeftijd bereikt. Dat deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, is het drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt ook wel ‘franchise’ genoemd. Het brutoloon minus de franchise is de pensioengrondslag. Over dat bedrag bouw je ouderdomspensioen op.

Je jaarsalaris bereken je door je bruto maandloon te vermenigvuldigen met 12. Tel daarbij op je toeslagen, zoals de vakantietoeslag, je dertiende maand en andere vaste toeslagen waarover pensioenpremie wordt berekend.

Hier willen we graag duidelijkheid over geven. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet om je een realistisch beeld te geven hoe zeker je pensioen is.

We vinden het belangrijk dat je pensioen waardevast is. Daarom proberen we je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Lees meer…

De drie pijlers van je pensioenopbouw zijn de AOW, het pensioen via je werk en de pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt. Je kunt je pensioen bijvoorbeeld aanvullen via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Je kunt ook vrijwillig Extra Pensioenkapitaal opbouwen bij het Pensioenfonds TNO als je nog in dienst bent bij een van de aangesloten werkgevers.

We hebben alle belangrijke punten over het Extra PensioenNetto Pensioen en TOP voor je op een rij gezet.

Vanwege fiscale regels is het niet mogelijk om verschillende pensioenregelingen op één rekeningnummer te combineren. Als je gebruikmaakt van de mogelijkheid om extra pensioenkapitaal op te bouwen, wordt door het pensioenfonds per regeling een rekening geopend bij Goldman Sachs (voorheen NN IP). Zo kun je dus een apart rekeningnummer hebben voor Extra Pensioen, Netto Pensioen en TOP.

Vanaf 2018 is het mogelijk geworden om na je pensionering een deel van je opgebouwde kapitaal van je Extra Pensioen, Netto Pensioen en/of TOP nog door te beleggen. Dat heet ook wel een variabel pensioen. Het Pensioenfonds TNO heeft niet een variabel aanvullend pensioen, maar zo’n variabele pensioenuitkering kun je kopen door te ‘shoppen’. Je kunt met je opgebouwde pensioenkapitaal bij Goldman Sachs (voorheen NN IP) of elders een variabel aanvullend pensioen kopen.

Als je na pensionering je opbouwde aanvullende pensioenkapitaal wilt doorbeleggen, dan wil je het risico van je beleggingen langzamer afbouwen. Zorg daarom dat je tijdig voorsorteert, zodat je Life Cycle Mix daarop wordt aangepast. Dat kan als je ongeveer 15 jaar voor je gewenste pensioendatum zit. Het is onderzocht dat dat het optimale keuzemoment is om voldoende rendementsvoordeel te halen. Eerder voorsorteren op doorbeleggen kan niet.

Je krijgt een seintje als je ongeveer 15 jaar voor je pensioendatum zit; je ontvangt dan een brief waarin je wordt geattendeerd op de keuze om na je pensioneren door te beleggen met je aanvullend pensioenkapitaal van je Extra Pensioen, Netto Pensioen en/of TOP. Je moet die keuze dan doorgeven aan Goldman Sachs (voorheen NN IP). Eerder voorsorteren op doorbeleggen kan dus niet. Wil je bij nader inzien toch geen variabel pensioen, dan kun je er natuurlijk altijd ook voor kiezen om met het beschikbare kapitaal een vaste pensioenuitkering te kopen.

Je bent vrij in de keuze waar je je eventueel opgebouwde aanvullende pensioenkapitaal van je Extra Pensioen, Netto Pensioen en/of TOP omzet naar een pensioenuitkering. Dat kan bij het Pensioenfonds TNO, maar ook elders. Je kunt dus shoppen. Wil je een variabele pensioenuitkering kopen? Pensioenfonds TNO heeft niet die mogelijkheid, maar je kunt dan wel met je opgebouwde pensioenkapitaal bij Goldman Sachs (voorheen NN IP) of elders een variabel aanvullend pensioen kopen.

Je kunt je Levensloop benutten om je pensioen aan te vullen. Hier zijn wel regels aan gebonden. Lees meer…

AZL maakt elke maand rond de 23e de pensioenuitkering over.

Je krijgt niet maandelijks een specificatie van je pensioenbetalingen. Wel staat bij de overboeking van het Pensioenfonds TNO naar jouw bankrekening in de toelichting een uitsplitsing van je bruto pensioen naar je netto pensioen. Daarnaast kun je meer informatie vinden bij Mijn pensioen. Verder ontvang je elk jaar in januari een jaaropgave voor je belastingaangifte. Als je nog in dienst bent van een aangesloten werkgever, dan ontvang je bovendien later in het jaar ook het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO staat ook het pensioen voor je eventuele partner indien je komt te overlijden. Ook vind je daarop het pensioen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Als je van baan verandert, bouw je bij je nieuwe werkgever ook weer pensioen op. Die pensioenopbouw is gebaseerd op de hoogte van je nieuwe salaris. Is je salaris bij je nieuwe werkgever hoger? Dan heb je mogelijk een pensioenbreuk. Je pensioenaanspraken van je oude salaris groeien niet mee met je nieuwe salaris. Je moet er dan rekening mee houden dat je op je pensioengerechtigde leeftijd minder dan 70% van je gemiddeld verdiende salaris aan pensioen ontvangt. Wil je je pensioenbreuk herstellen, zodat je weer rond de 70% uitkomt? Dan kun je dat meenemen in de onderhandelingen met je nieuwe werkgever. Een andere mogelijkheid is om extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Op je bruto pensioenuitkering worden loonheffing en de inkomensafhankelijke zorgpremie ingehouden. Voor een pensioengerechtigde vervallen wel bijna alle sociale verzekeringspremies, wat gunstig is. Ontvang je echter naast je AOW en pensioen van het Pensioenfonds TNO nog andere pensioenen? Dan wordt via de inkomstenbelasting de juiste loonheffing in rekening gebracht want door het bij elkaar voegen van alle uitkeringen is het mogelijk dat je in een duurder tarief uiteindelijk terecht komt. Heb je gebruikgemaakt van de Extra Pensioenregeling, dan wordt dat omgezet in een bruto pensioenuitkering. Ook daarop worden dus loonheffing en inkomensafhankelijke zorgpremie ingehouden. Dat geldt niet voor de Netto Pensioenregeling, want dat wordt omgezet in netto pensioenuitkering. Daarop vinden dan ook geen inhoudingen meer op plaats.

Als je pensioenkapitaal opbouwt, ontvang je van Goldman Sachs (voorheen NN IP) een jaaropgave van je Extra Pensioen, Netto Pensioen en/of TOP.

Voor exacte berekeningen zijn deze Actuariële factoren van het Pensioenfonds TNO te downloaden. Hierin staan alle formules en alle andere benodigde cijfers en rekenregels. Voor globale berekeningen kun je ook zien bij Mijn pensioen wat het effect is als je bepaalde keuzes maakt of extra pensioenkapitaal opbouwt.

Werk

Als je parttime werkt, bouw je minder pensioen op dan iemand die fulltime werkt (40 uur). Je betaalt ook minder pensioenpremie. Werk je bijvoorbeeld 36 uur? Dan is je pensioenopbouw 36/40 ofwel 0,9 maal wat je anders aan pensioen zou opbouwen. Je pensioenopbouw wordt dus evenredig ofwel naar verhouding aangepast. In bovenstaand voorbeeld wordt die 0,9 ook wel deeltijdfactor genoemd. Als je fulltime werkt is je deeltijdfactor 1. Stel dat je een contract hebt voor 24 uur, dan is de deeltijdfactor 24/40 ofwel 0,6. Als je dus meer of minder gaat werken, dan heeft dat dus gevolgen voor je salaris en dus voor je pensioenopbouw. Je deeltijdfactor verandert. In sommige situaties kan het ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld als je parttime werkt en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Neem dan contact op met AZL als je niet uit de berekening komt.

Tijdens je onbetaalde verlof stopt je pensioenopbouw automatisch. Wel is het mogelijk om op eigen kosten je pensioenopbouw door te laten lopen. Bij Mijn pensioen kun je dat aanvragen.

Voor 2021 is wettelijk vastgelegd dat je tot een jaarsalaris van maximaal €128.810 pensioen mag opbouwen. Dit wordt ook wel de ‘fiscale aftoppingsgrens’ genoemd. Verdien je meer? Dan kun je Netto Pensioen opbouwen.

We hebben alle belangrijke punten hier voor je op een rij gezet.

We hebben alle belangrijke punten hier voor je op een rij gezet.

Bij ontslag eindigt je dienstverband. We hebben hier alle belangrijke punten voor je op een rij gezet voor als je uit dienst gaat.

Als je WIA wordt herzien (mate van arbeidsongeschiktheid), dan moet je die wijzigingen aan ons doorgeven.

Ben je langer dan twee jaar ziek en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan zorgen wij voor de (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Ook kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Lees meer…

Relatie/kinderen

Op 1 januari 2018 zijn de opgebouwde ouderdomspensioenen van 65 en 67 jaar omgezet naar één pensioenpot met één fiscale pensioenrichtleeftijd (68 jaar); je ouderdomspensioen is hoger. Dat is dus van toepassing als je voor 2018 al deelnemer was bij Pensioenfonds TNO. De hoogte van het opgebouwde partnerpensioen is door die omzetting niet veranderd. Dat betekent dat de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen anders is geworden. Vanaf 2018 bouw je wel ouderdomspensioen en 70% partnerpensioen op. Om je partnerpensioen weer op 70% te krijgen, krijg je op het moment dat je uit dienst gaat en met pensioen de mogelijkheid om een deel van je ouderdomspensioen te gebruiken om je partnerpensioen weer op 70% te krijgen.

Als je voordat je met pensioen gaat of je AOW-leeftijd bereikt geen partner en/of kinderen hebt, dan wordt je partnerpensioen automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen. Dat geldt overigens alleen voor het partnerpensioen dat is opgebouwd na 1 januari 2002. Vanaf die datum is die regeling namelijk ingegaan.

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je dat niet aan ons door te geven. Deze gegevens ontvangen wij automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Als je gaat samenwonen, moet je dat aan ons doorgeven en een kopie van je samenlevingsovereenkomst aanleveren.

Als je samenwoont heeft je partner niet automatisch recht op partnerpensioen. Wel kun je je partner aanmelden als je een samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten. Daar moet je dan ook een kopie van jullie notariële samenlevingscontract aanleveren.

We hebben hier alle belangrijke punten voor je op een rij gezet voor als jij en je partner uit elkaar gaan. Ga je scheiden van tafel en bed, maar blijf je officieel getrouwd of geregistreerd partner? Dan wordt dat wettelijk gezien als de beëindiging van de pensioenrechten van je partner. De pensioenaanspraken voor jou en je partner worden dan automatisch bij ons aangepast.

Er zijn verschillende manieren om je ouderdomspensioen te verdelen. Als jij en je partner uit elkaar gaan, dan kun je je scheiding of beëindiging van je geregistreerd partnerschap binnen 2 jaar aan ons melden met dit formulier van de Rijksoverheid. Het pensioenfonds verdeelt dan het pensioen. Een andere mogelijkheid is om de verdeling van je ouderdomspensioen in het zogenaamde scheidingsconvenant te regelen. Of je regelt het onderling, dat kan natuurlijk ook.

Bij het Pensioenfonds TNO bouw je naast je ouderdomspensioen ook partner- en wezenpensioen op. Lees hier meer over de regeling en wat belangrijk is om te weten.

Overig

Als er wijzigingen zijn in je gegevens, is het belangrijk dat die doorgegeven worden. Veel wijzigingen krijgen wij automatisch, zoals de wijzigingen die je doorgeeft aan de gemeente. Andere wijzigingen moet je aan ons doorgeven, bijvoorbeeld wijzigingen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid.

Adreswijzigingen binnen Nederland hoef je niet door te geven. We ontvangen je nieuwe adresgegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Wel is het belangrijk om zelf eventuele wijzigingen van je telefoonnummer of je e-mailadres door te geven bij Mijn pensioen.

Let op: als je naar het buitenland verhuist of binnen het buitenland, dan moet je die adreswijziging wel aan ons doorgeven. Dat kan bij Mijn pensioen. Ook zijn er dan nog een aantal andere praktische punten om dan rekening mee te houden.

Is je (ex-)partner of kind overleden, dan hoef je dat niet door te geven. We ontvangen die gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente en zorgen dan dat het pensioen stopt of wordt aangepast. Had je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen? Dan is dat recht vervallen en ontvang jij weer een volledig ouderdomspensioen. Pensioenfonds TNO werkt samen met Rouwsteun.

Rouwen hoef je niet alleen te doen. Pensioenfonds TNO biedt de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de hulp van Rouwsteun. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk dat er ook voldoende ruimte is voor jouw verhaal.

Je kunt met de vrijwilligers van Rouwsteun in contact komen via www.rouwsteun.nl/pensioenfondstno of bel 085 – 401 42 50. Een van de vrijwilligers neemt dan contact met je op en luistert naar jouw verhaal en geeft je eventueel praktische informatie die zoveel mogelijk aansluit bij wat jij nodig hebt. Ook kan de vrijwilliger je eventueel in contact brengen met instanties of lotgenoten die je verder op weg kunnen helpen.

We hebben alle belangrijke punten hier voor je op een rij gezet.

Gepensioneerden die pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO, kunnen gebruikmaken van de collectieve zorgovereenkomst die TNO heeft met ZilverenKruis Achmea. Als je voor je pensioen al bij ZilverenKruis Achmea zat via TNO, dan loopt je zorgverzekering automatisch door en hoef je dat niet apart aan te vragen.

Op je persoonlijke pensioenpagina van de overheid, MijnPensioenoverzicht.nl, kun je controleren of je nog pensioenaanspraken hebt bij het Pensioenfonds TNO. Zolang je bij ons pensioenaanspraken hebt, kun je inloggen op je persoonlijke pensioenpagina met je DigiD.

Heb je pensioenaanspraken bij het pensioenfonds, maar heb je geen DigiD meer omdat je in het buitenland woont? Dan heb je op dit moment geen toegang tot de portal en planner. Er kan alleen met DigiD ingelogd worden. Neem dan contact op met de klantenservice van AZL. Je kan hun bereiken via 088 – 116 2401 of via pf-tno@azl.eu.

Heb je een klacht of een suggestie hoe we onze service kunnen verbeteren? We horen het graag, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als je gebruikmaakt van dit formulier, nemen we binnen 2 werkdagen contact met je op. Ben je het niet eens met de uiteindelijke oplossing, dan kun je contact opnemen met het bestuur van het pensioenfonds. Tot slot kun je je wenden tot de Geschillen Instantie Pensioenfondsen waarbij het fonds is aangesloten. Deze geschilleninstantie beoordeelt de uitvoering van de pensioenregeling. Je kunt je geschil ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.

De Pensioenplanner is vernieuwd en verbeterd. Je vindt de Pensioenplanner bij Mijn pensioen.

Je pensioendatum is in de regel je AOW-leeftijd omdat op dat moment je arbeidscontract stopt. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je je AOW-leeftijd bereikt. Kijk op de site van het SVB wat jouw AOW-leeftijd is. Wil je eerder met pensioen of juist later? Dat kan. Lees meer…

Als je komt te overlijden, ontvangen wij die gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Mocht dat van toepassing zijn, dan zorgen wij dat je partner en kinderen partner- en wezenpensioen ontvangen. Is er extra pensioenkapitaal opgebouwd met de Extra Pensioen, Netto Pensioen en de TOP-regeling, dan vervalt het recht op dat kapitaal als er geen partner of kinderen zijn. Pensioenkapitaal valt namelijk niet onder het Erfrecht, maar de Pensioenwet. Het kapitaal komt dan indirect ten goede aan de andere deelnemers, omdat er dan meer kapitaal zit in het pensioenfonds.

We vinden het belangrijk dat onze pensioenregeling helder en overzichtelijk is. De informatie bij ‘Pensioenfonds TNO’ op deze site is daarom opgebouwd uit 3 lagen: van kort en bondig tot specifieke details. Elke laag is te herkennen aan het gekleurde cijfer in het logo van Pensioen 1-2-3. Lees meer… 

Niet alle wijzigingen hoef je aan ons door te geven. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende wijzigingen met een uitleg wat je moet doen.